Ontologia (Mariusz Grygianiec)

Ćwiczenia z ontologii w wykonaniu Mariusza Grygiańca są pierwszymi zajęciami, gdzie studenci pierwszego roku mają szansę się zetknąć ze współczesną filozofią analityczną. Lektury są zazwyczaj ciekawe, program dość duży nacisk kładzie na ontologię fizyki (zapewne wpływ pośmiertny śp. prof. Augustynka).

Zaliczenie

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie otrzymania odpowiedniej ilości punktów (50% maksymalnej ilości).

Przed każdymi zajęciami należy sporządzić notatkę z przeczytanej lektury. Streszczenie musi mieć objętość od 1 do 2 stron A4. Nie ma wymogów merytorycznych (poza nieściąganiem) nakładanych na streszczenia. Streszczenie należy (bezwzględnie) oddać na początku zajęć. Za każde streszczenie otrzymać można dwa punkty.

Dwukrotnie w ciągu roku odbywają się testy. Za każdy można dostać 20 pkt. Testy nie są jakoś zabójczo trudne, choć wypada do nich przejrzeć lektury.

Raz w ciągu roku można wygłosić przemówienie na zadany przez prowadzącego temat. (10pkt)

Prowadzący daje też na koniec roku punkty za aktywność.

Lektury do ćwiczeń z Ontologii — rok akademicki 2006/2007 (studia dzienne).

1. JADACKI J.J., Przedmioty, własności i stosunki, [w:] tegoż, Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii, Academica, Warszawa 2003, s. 45-63.
2. Dwie lektury: QUINE W.VO., O tym, co istnieje, [w:] tegoż, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, tłum. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 29-47; CZEŻOWSKI T., O indywiduach oraz istnieniu, [w:] tegoż, Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, PWN, Warszawa 1965, s. 62-72.
3. BIGAJ T., Paradoksy nieistnienia, [w:] tegoż, Kwanty, liczby, abstrakty. Eseje popularne z filozofii nauki, Semper, Warszawa 2002, s. 11-27 (rozdział 1).
4. BIGAJ T., Kłopoty z abstraktami, [w:] tegoż, Kwanty…, s. 48-68 (rozdział 3).
5. ARMSTRONG D.M., Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia?, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I, s. 190-201.
6. KRAJEWSKI WŁ., Podstawowy i niepodstawowe sposoby istnienia, [w:] tegoż, Współczesna filozofia naukowa. Metafilozofia i ontologia, WFiS UW, Warszawa 2005, s. 99-123.
7. AUGUSTYNEK Z., Trzy realizmy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 202-218.
8. Dwie lektury: MISIEK J., O pojęciu materii, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?…, t. II, s. 25-28; AUGUSTYNEK Z., Wersje materializmu, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?…, t. II, s. 29-36.
9. Dwie lektury: KOTARBIŃSKI T., Zasadnicze myśli pansomatyzmu, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1993, s. 139-148; KOTARBIŃSKI T., Fazy rozwojowe konkretyzmu, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie…, s. 196-205.
10. AUGUSTYNEK Z., Zdarzenia, rzeczy, procesy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?…, t. I, s. 248-262.
11. AJDUKIEWICZ K., Zmiana i sprzeczność, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?…, t. II, s. 66-82.
12. Dwie lektury: AJDUKIEWICZ K., Czas, [w:] tegoż, Język i poznanie, t. II, PWN, Warszawa 1985, s. 384-386; BIGAJ T., Czas, przestrzeń, ruch, [w:] tegoż, Kwanty…, s. 155-177 (rozdział 8).
13. AUGUSTYNEK Z., Ewentyzm punktowy, [w:] tegoż, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 174-183.
14. AUGUSTYNEK Z., Realizmy: temporalny i spacjalny, [w:] tegoż, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 66-87.
15. HOSPERS J., Przyczynowość oraz Determinizm a wolność, [w:] tegoż, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, tłum B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 2001, s. 239-277.
16. WIGGINS D., On Being in the Same Place at the Same Time, "The Philosophical Review" 77(1968), s. 90-95.
17. CZEŻOWSKI T., Identyczność a indywiduum i jego trwanie, [w:] tegoż, Odczyty filozoficzne, Wyd. TNwT, Toruń 1958, s. 160-168.
18. LOUX M.J., Persistence Through Time, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London 1998, s. 202-232 (chapter 6).
19. VAN INWAGEN P., Four-Dimensional Objects, "Nous" 24(1990), s. 245-255.
20. Dwie lektury: SANFORD D., Fusion Confusion, "Analysis" 63(2003), s. 1-4; GRYGIANIEC M., Entia per se et entia successiva, "Edukacja Filozoficzna" 41(2006), s. 25-39.
21. DAVIDSON D., Zdarzenia mentalne, [w:] tegoż, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa 1992, s. 163-193.
22. KIM J., Problem umysłu i ciała: gdzie jesteśmy?, [w:] tegoż, Umysł w świecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 9-37 (rozdział I).
23. KIM J., Problemy przyczynowania mentalnego, [w:] tegoż, Umysł…, s. 39-67 (rozdział II).
24. OLSON E.T., Personal Identity, [w:] (Stanford Encyclopedia of Philosophy - http://plato.stanford.edu hasło: Personal Identity).
25. PARFIT D., Tożsamość nie jest ważna, [w:] P. Gutowski, T. Szubka (red.), Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, TN KUL, Lublin 1998, s. 437-466.
26. MELLOR D.H., Filozofia analityczna i jaźń, [w:] P. Gutowski, T. Szubka (red.), Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, TN KUL, Lublin 1998, s. 415-435.
27. CHISHOLM R.M., Is There a Mind-Body Problem?, [w:] tegoż, On Metaphysics, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989, s. 119-128 (rozdział 13).

Lektury rezerwowe:

1. van CLEVE J., Mereological Essentialism, Mereological Conjunctivism, and Identity Through Time, [w:] H. NOONAN (red.), Identity, Dartmouth, Aldershot 1993, s. 245-260.
2. BAKER L. R., Personal Identity over Time, [w:] tejże, Persons and Bodies. A Constitution View, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 118-146.

Uwaga! Wytłuszczone pozycje są lekturami obowiązkowymi do egzaminu z ontologii

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License