Historia Filozofii Nowozytnej

Wykład

dr Jerzy Niecikowski
prof. Jacek Migasiński

Ćwiczenia

dr Lucyna Juśkiewicz
dr Jerzy Łoziński
dr Marcin Poręba
dr Tomasz Wiśniewski

Lista lektur

Uwaga! Jest to lista od dra Wiśniewskiego, chyba ta sama co przed zakładem HFN. Różni prowadzący mogą różnie wybierać teksty, ale te chyba obowiązują na egzaminie i na pewno są to teksty przerabiane na ćwiczeniach z Wiśnią.

Mikołaj z Kuzy – O oświeconej niewiedzy – Kraków 1997 (księga I i II)
F. Bacon – Novum Organum – BKF, Warszawa 1955 (Aforyzmów księga pierwsza)
R. Descartes – Rozprawa o metodzie
- Medytacje o pierwszej filozofii oraz Zarzuty trzecie (T. Hobbesa)
T. Hobbes – Lewiatan – BKF, Warszawa 1954 (księga I oraz II do r. 21)
B. Pascal – Rozważania ogólne nad geometrią – w: id. Rozprawy i listy, Warszawa 1962
Myśli ( układ J. Chevaliera) – cz. I i II (dz. I i II )
B. Spinoza – Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona – BKF, Warszawa 1954 (cz. I i II)
N. Malebranche – Dialogi o metafizyce i religii – w: id., Dialogi o metafizyce i religii. Dialogi o śmierci – Kęty 2003 (dialog I, II i VII)
G. W. Leibniz – Zasady natury i łaski oparte na rozumie – w: id., Wyznanie wiary filozofa - BKF, Warszawa 1969
- Zasady filozofii czyli monadologia – w: jak wyżej
J. Locke – Drugi traktat o rządzie, w: Dwa traktaty o rządzie – BKF, Warszawa 1992
G. Vico – Nauka nowa – BKF, Warszawa 1966 (Objaśnienia wstępne; księga I – r. 2, 3, 4; Konkluzja dzieła)
G. Berkeley – Traktat o zasadach poznania ludzkiego – BKF, Warszawa 1956
D. Hume – Badania dotyczące rozumu ludzkiego – BKF, Warszawa 1977
J. J. Rousseau – Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi – w: id., Trzy rozprawy z filozofii społecznej – BKF, Warszawa 1956
I. Kant – Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka
- Krytyka czystego rozumu – t. I: Przedmowa (do wyd. A i B); Wstęp (A i B): Estetyka transcendentalna (par.1-8); Analityka transcendentalna (par. 9-14, 15-27); t. II: Dialektyka transcendentalna (ks. II, poddział III, rozdz. I – IV)
J. G. Fichte – O pojęciu Teorii Wiedzy; Pierwsze wprowadzenie do Teorii Wiedzy; Drugie wprowadzenie do Teorii Wiedzy dla czytelników, którzy maja już system filozoficzny – wszystko w: id., Teoria wiedzy, t. I – BKF, Warszawa 1996
G. W. F. Hegel – Fenomenologia ducha – BKF, Warszawa 1963, t. I: Przedmowa; Wstęp oraz B. Samowiedza (s. 199-263)
- Wykłady z filozofii dziejów – BKF, Warszawa 1958, t. I: Wstęp
A. Schopenhauer – Świat jako wola i przedstawienie – BKF, Warszawa 1994, t. I (par. 1-5, 17-23)
K. Marks – Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. – w: id., Dzieła, Warszawa 1976, t. I (rozdz. Praca wyobcowana; Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle)
- Ideologia niemiecka (rozdz. III); Feuerbach – w: id., Dzieła, t. III
- Fetyszyzm towarowy – w: id., Kapitał, Warszawa 1951, t. I
A. Comte – Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej – BKF, Warszawa 1973
S. Kierkegaard – Bojaźń i drżenie – w: id, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć – BKF, Warszawa 1982

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License